به قسمت کدها منتقل شد  

 

به این صورت که در صفحه ای که آهنگ ها را می شنوید 

امکان دانلود هم اضافه شده است